Архівні новини зі старого сайту в процесі переносу, тому тимчасово зображення будуть недоступні. Вибачте за незручності

СБУ та міліція вже відкрито виступають на захист економічних злочинців ?

  • 1932

14.01.2009 року членами ОВК ТВО№207 було прийнято рішення про відсторонення голови ОВК ТВО№207 від виконання своїх обов’язків за фінансові махінації в особливо значних розмірах та направлення даного рішення до ЦВК. Розміри по всіх перевірках сягають декількох сотень тисяч гривень (рішення додається).

Рішенням ЦВК голова ОВК ТВО№207 Алєксєєва А.О. була звільнена з посади. Були заблоковані рахунки, телефони ОВК ТВО№207.
На виправлення ситуації та уникнення відповідальності особами, що здійснили розкрадання бюджетних коштів, за підтримки СБУ, міліції, КРУ було вчинено дії, щодо їх повернення. Крім цього вчинено тиск на членів ОВК, що неприпустимо.
Для цього вищезазначеними особами застосовуються службові повноваження та службові приміщення ОВК. Службові повноваження для захисту економічних злочинців здійснюються представником СБУ в Хотинському районі, начальником Хотинського РВ УМВС України в Чернівецькій області Бойко М.М. та його заступником, якого вже звинувачували в рекеті місцевих підприємців Соником С.С. (їхні службові кабінети розміщені на одному поверсі Хотинського райвідділу).

15.01.2010 року членом ОВК Мусько В.Г. було здійснено заяву на телефон гарячої лінії 54-02-04 в м.Чернівці, що розміщений та заявлений в ЗМІ для швидкого реагування по виборчому процесу, щодо перебування на території ОВК сторонніх невідомих осіб, які не бажають засвідчити свою особу, та спонукання цими особами підписувати сфальсифіковані бухгалтерські документи членів ДВК по ТВО№207.

Представник СБУ в Хотинському районі відреагував по дзвінку на гарячу лінію через годину, а саме в 15.42 год.(що можна перевірити через телефонну лінію оператора).

Прибувши до ОВК ТВО№207 працівник СБУ проявив себе як зацікавлений некваліфікований працівник, який не зміг видалити з приміщення бухгалтерії виборчої дільниці ОВК особу, яка не побажала пред’явити жодного документа, що посвідчує особу. Працівник СБУ заявив, що він не має повноважень для таких дій згідно чинного законодавства. Така заява ним була зроблена в присутності десятків членів ДВК, які прибули отримати виборчі бюлетені.

Для встановлення повноважень працівника СБУ з даного питання в якості юридичного консультанта був запрошений член ОВК Медвецький С.В., що відбував покарання за умисний злочин (рекет) і який дав консультацію працівнику СБУ при всіх, що він діє в межах чинного законодавства. Таким чином СБУ використовує послуги бувших рекетирів для співпраці по розкраданню бюджетних коштів, т.я. саме Медвецький С.В. перед прийняттям рішення членами ОВК запевняв їх, що КРУ вже зробило перевірку та не знайшло ніяких порушень.

Працівник СБУ не реагував на довірених осіб кандидатів в Президенти України, а вперто захищав дії економічних злочинців, консультуючись по мобільному телефону з керівництвом.
Відсутність будь-якої реакції з СБУ змусила членів ОВК зателефонувати до працівників Хотинського райвідділу, зокрема до Соника В.В., який був нібито відповідальний за роботу ОВК. Після телефонного дзвінка Соник В.В. не з’явився, однак з’явився начальник Хотинського РВ УМВС України в Чернівецькій області Бойко М.М., який спостерігав за подіями та не вживав жодних заходів по припиненню протиправних дій. Особа, що перебувала в приміщенні виборчої дільниці назвала себе другом Соника В.В. і цього було достатньо, щоб не перевіряти його особу та не видалити з приміщення ОВК.

Члени ОВК звернулися до заступника голови Хотинської РДА з вимогою видалити невідому особу, чи вжити заходи щодо її видалення, однак і ним не було вжито ніяких заходів.

Таким чином в присутності десятків людей відбулося приниження членів ОВК та здійснена відкрита наруга над правами членів ОВК та законом.
У розкраданні бюджетних коштів та захисті розкрадань, як виявляється, зацікавлені та приймають участь органи державної влади, а також СБУ та міліції. У їх присутності, невідома особа в приміщенні ОВК телефонує по мобільному телефону та когось просить вплинути на членів ОВК з метою тиску на них.

Імовірно СБУ в Чернівецькій області взяло собі за мету очолити корупцію на території Чернівецької області, захистити економічні злочини в ОВК ТВО№207 та, використовуючи Закон України «Про Службу Безпеки України», перешкодити роботі членів ОВК та діяльності взагалі ОВК ТВО№207.

З такою самою інформацією телефонувала довірена особа ще одного кандидата в Президенти України, однак і його заява залишилася без реагування.

Безперервно до працівника СБУ здійснювалися телефонні дзвінки, він виходив з приміщення ОВК і його потрібно було постійно запрошувати знову. Він тікав від членів ОВК, бо не хотів, щоб вони чули його телефонні розмови.

За вказаних обставин, у десятків людей, а це голови та заступники ДК ТВО№207, членів ОВК ТВО№207, довірених осіб кандидатів в Президенти України виникли запитання, на кого працює СБУ та міліція в Україні, на державу, чи на злочинців?
Імовірно дана ситуація пояснює, що «кришування» злочинців та злочинів навіть по телефону здійснює керівництво цих осіб (СБУ та міліція) чи мафіозні структури, або це одна і та ж сама особа.

В зв’язку з цим, до завершення виборчого процесу, вимагаю порушення кримінальних справ щодо даних працівників СБУ та міліції, а саме начальника Хотинського РВ УМВС України в Чернівецькій області Бойко М.М. та заступника начальника Хотинського РВ УМВС України в Чернівецькій області Соника В.В, які застосовують правоохоронні органи для захисту злочинців. Такий показовий виборчий процес з застосуванням адміністративного ресурсу, коли членам ОВК та довіреним особам кандидатів в Президенти вказують на своє місце, ігноруючи всякі права, нікому не потрібний.


Керівник юридичного управління Чернівецької обласної організаці ВО «Свобода»
Довірена особа кандидата в Президенти України Тягнибока О.Я.
Віталій КРИВОРУЧКО


***

Прес-служба Чернівецької обласної організації ВО «Свобода»

_________________________________________________________________________________

В И Б О Р И П Р Е З И Д Е Н Т А У К Р А Ї Н И
1 7 с і ч н я 2 0 1 0  р о к у
о к р у ж н а в и б о р ч а к о м і с і я
т е р и т о р і а л ь н о г о в и б о р ч о г о о к р у г у № 2 0 7
з в и б о р і в П р е з и д е н т а У к р а ї н и 17 с і ч н я 2 0 1 0 р о к у
в і д 1 4 с і ч н я 2 0 1 0 р о к у м. Х о т и н

П О С Т А Н О В А № 1 4

П р о з а т в е р д ж е н н я в и с н о в к у щ о д о р о з г л я д у й . п . 2 , 3 п о р я д к у д е н н о г о
з а с і д а н н я О В К Т В О № 2 0 7 в і д 1 4 с і ч н я 2 0 1 0 р о к у
На в и м о г у 20 ч л е н і в окружної в и б о р ч о ї к о м і с і ї Т В О № 207 та у в і д п о в і д н о с т і д о ч а с т и н и 1 статті 2 8 З а к о н у   У к р а ї н и ≪ Про вибори Президента У к р а ї н и ≫ б у л о с к л и к а н о  за с і д а н н я О В К Т В К № 2 0 7 .


На з а с і д а н н і п р и с у т н і : 26 ч л е н і в О В К Т В К № 2 0 , в і д с у т н і : 5 ч л е н і в О В К з
я к и х : Х а р ю к О.В. та Я к о в е ц ь І.Ф. - без п о в а ж н и х п р и ч и н , К о с т е н ч у к P. М -
х в о р и й , М е дв е ц к и й С.В., Л і с н и ч и й О.В. задіяні на в и к о н а н н і з а в д а н н я .
Р і ш е н н я п р о в н е с е н н я д о с к л а д у О В К Т В К № 2 0 7 П о п о в а B . C . в і д к а н д и д а т а н а
п о с т П р е з и д е н т а У к р а ї н и Б о г о с л о в с ь к о ї І.Г. в і д Ц В К н е н а д х о д и л о .
На з а с і д а н н і р о з г л я н у т о т р и п и т а н н я :
1 . З а т в е р д ж е н н я к о ш т о р и с у н а п е р ш и й к в а р т а л 2 0 1 0 р о к у .
2 . Розгляд та з а т в е р д ж е н н я ц и в і л ь н о - п р а в о в и х д о г о в о р і в з н а й м а н и м и
п р а ц і в н и к а м и О В К ( 1 0 ч о л о в і к ) .
3 . Р е з у л ь т а т и п е р е в і р к и з а к о н н о с т і та д о ц і л ь н о с т і в и к о р и с т а н н я к о ш т і в
Д е р ж а в н о г о бюджету, які спрямовані для з а б е з п е ч е н н я підготовки та
п р о в е д е н н я в и б о р ч о г о п р о ц е с у .
Р о з г л я д п е р ш о г о п и т а н н я з а з г о д о ю всіх ч л е н і в О В К п е р е н е с е н о на 15
с і ч н я 2 0 1 0 р о к у .
По д р у г о м у п и т а н н ю п р и й н я т о р і ш е н н я .
У з в ' я з к у з н е в и к о н а н н я м р і ш е н н я О В К Т В О № 2 0 7 в і д 13 с і ч н я 2 0 1 0 р о к у
г о л о в о ю О В К Т В К № 2 0 7 А л є к с є є в о ю А . О . т а  н е н а д а н н я  д л я о г л я д у ц и в і л ь н о -
п р а в о в и х д о г о в о р і в на найманих п р а ц і в н и к і в , зокрема, на головного
б у х г а л т е р а , заступників головного бухгалтера, водіїв, системного
а д м і н і с т р а т о р а , о п е р а т о р і в к о м п ' ю т е р н о г о н а б о р у ( н а ч а с п р о в е д е н н я з а с і д а н н я
- відсутні), б у х г а л т е р с ь к і в і д о м о с т і про в и п л а т у з а р о б і т н о ї п л а т и та п р а в о в а
п і д с т а в а ї ї в и д а ч і н а й м а н и м п р а ц і в н и к а м т а ч л е н а м д і л ь н и ч н и х к о м і с і й , в и з н а т и
ї ї р о б о т у т а к о ю , я к а не в і д п о в і д а є З а к о н у У к р а ї н и ≪ П р о в и б о р и П р е з и д е н т а
У к р а ї н и ≫ . За  д а н е  р і ш е н н я  п р о г о л о с у в а л о :

за - 24 члена, проти не має,
у т р и м а л и с ь - 2 ( П а л а м а р ь Г . М . , А л є к с є є в а А . О . ) .
По т р е т ь о м у п и т а н н ю д о п о в і л а г о л о в а т и м ч а с о в о ї к о м і с і ї Л а к у с т и а Г.А.
С т в о р е н а к о м і с і я з р о з г л я н у т о г о питання в с т а н о в и л а : Кошти, які
с п р я м о в а н і до О В К Т В О № 207 для п і д г о т о в к и та п р о в е д е н н я виборів
П р е з и д е н т а У к р а ї н и в и к о р и с т а н і не доцільно. Комісії не п р е д ' я в л е но
з а к у п л е н и х : б р у с ( д е р е в ' я н и й ) , ц в я х и , т к а н и н а в с ь о г о на 7 2 3 0 9 , 3 0 грн. Р о з м і р
з а р о б і т н о ї п л а т и , я к а в и д а н а п е р е в и щ у є о т р и м а н и х к о ш т і в для цих цілей,
В і д с у т н і р о з п о р я д ж е н н я на в і д р я д ж е н н я , з в і т и по в і д р я д н и м , я к і з н а х о д я т ь с я у
п р а ц і в н и к і в б у х г а л т е р і ї б е з п і д п и с і в осіб, які зазначені в них, однак, к о ш т и
в и д а н і . Ф і н а н с о в і д о к у м е н т и н а п р и д б а н н я Т М Ц н е всі п р о й ш л и р е є с т р а ц і ю в
к а з н а ч е й с т в і п о я к и м п е р е р а х о в а н і к о ш т и . В і д с у т н і ц и в і л ь н о - п р а в о в і д о г о в о р и
з н а й м а н и м и п р а ц і в н и к а м и п о я к и м в и п л а ч е н а з а р о б і т н а п л а т а .
На п р о п о з и ц і ю ч л е н і в ОВК надати г о л о в о ю О В К А л є к с є є в о ю А.О.
п о я с н е н н я по в и я в л е н и м ф а к т а м п о р у ш е н ь , о с т а н н я надати в і д м о в и л а с ь .
З а п р о п о н у в а л а ч л е н а м О В К м а т е р і а л и п е р е в і р к и н а д і с л а т и д о п р а в о о х о р о н н и х
о р г а н і в .
З огляду на з а з н а ч е н е окружна в и б о р ч а к о м і с і я вважає за н е о б х і д н е
з в е р н у т и у в а г у , що г о л о в а О В К Т В О № 2 0 7 А л є к с є є в а А . О . н е о д н о р а з о в о н е
р е а г у в а л а на в и м о г и ч л е н і в О В К щ о д о н а л е ж н о г о в и к о н а н н я с в о ї х о б о в ' я з к і в
г о л о в и ОВК.
По т р е т ь о м у п и т а н н ю п р и й н я т о р і ш е н н я .
І н ф о р м а ц і ю щ о д о д о ц і л ь н о с т і в и к о р и с т а н н я к о ш т і в в и д і л е н и х Д е р ж а в н и м
б ю д ж е т о м д л я п і д г о т о в к и т а п р о в е д е н н я в и б о р і в в з я т и д о в і д о м а .
Р і ш е н н я О В К Т В К № 2 0 7 від 14 січня 2 0 1 0 р о к у н а п р а в и т и до Ц В К з
п р о п о з и ц і є ю п р о в і д с т о р о н е н н я А л є к с є є в у А н ж е л і к у О л е к с і ї в н у в і д в и к о н а н н я
о б о в ' я з к і в г о л о в и О В К Т В О № 2 0 7 .
З п р о п о н о в а н у п р о п о з и ц і ю п р о г о л о с у в а л о : за - 23, проти - не має,
у т р и м а л и с ь - 2 ( П а л а м а р ь Г.М., З а т и к і н а Л . І . , в г о л о с у в а н н і Алєксєєва А . О
у ч а с т і не б р а л а ) .
В р а х о в у ю ч и в и к л а д е н а та у в і д п о в і д н о с т і до статті 30 Закону У к р а ї н и
≪ П р о в и б о р и П р е з и д е н т а У к р а ї н и ≫ , о к р у ж н а в и б о р ч а к о м і с і я т е р и т о р і а л ь н о г о
в и б о р ч о г о о к р у г у № 2 0 7 з в и б о р і в П р е з и д е н т а У к р а ї н и 17 с і ч н я 2 0 1 0 р о к у п о с
т а н о в л я є :


З а систематичне невиконання головою ОВКТВО № 207 Алєксєєвою
Анжелікою Олексіївною покладених на неї обов'язкі в голови ОВК звернутись
до Центральної виборчої комісії , про її Заміну


С В . Ч а й к а
Л . І . З а т и к і н а
Іванська К.І.
Карасьова С.В. <^
Андрійчук А.А.
Костиріна М.П. /*
Лакуста Г. А.
Мельницька Н.В.
Петращук Г.С. <Т 4 р
в абМ. І/К-^ОШ
ъка Н.В.
Борковський М.М.
Дубчак М.Д.
Жейков П.О.
Журик В.С.
Паламарь Г.М.
Раєвська Я.М.
Стуканова
Юзько В.І
Клішківський І.А.
Микитюк В.І.
Рижий В.В.
Цепіщук Н.М.
Фонарюк Л.В.
Мусько В.Г.__